بایگانی تاریخ خورشیدی

پست‌های جدید

ظرفیت باتری

/Tag:ظرفیت باتری
­

معادلۀ پیوکرت چیست و چه کاربردی در صنایع باتریسازی دارد؟

ظرفیت باتری به نرخ دشارژی که باتری توسط آن دشارژ می‌شود وابسته است. هر چه نرخ دشارژ بالاتر باشد، ظرفیت باتری کمتر خواهد بود. این در حالی است که از لحاظ تئوری، ظرفیت واقعی باتری یک مقدار مشخص است

و نباید به نرخ دشارژ وابسته باشد. به همین دلیل برای آنکه نرخ دشارژ در تعیین ظرفیت باتری بی‌تأثیر باشد، باید باتری تحت جریانی کمتر از $C_{20}$ تخلیه شود. چنین تستی حداقل […]

منظور از ظرفیت باتری چیست؟

ظرفیت یک باتری طبق تعریف برابر است با میزان شارژ در دسترس برحسب آمپر‌ساعت. آمپر واحد سنجش جریان الکتریکی بوده و برابر با میزان بار الکتریکی (برحسب کولن) است که در یک ثانیه از یک هادی عبور می‌کند. با این تعریف، ظرفیت باتری برابر است با:
$$Q=\int Idt $$
ظرفیت یک پیل یا باتری به میزان مواد فعالی که در آن قرار دارد بستگی دارد. برای اندازه‌گیری ظرفیت یک باتری آنرا تحت […]