بایگانی تاریخ خورشیدی

پست‌های جدید

توان

/Tag:توان
­

انرژی یا توان؟

بعضاً مشاهده می‌شود تفاوت انرژی و توان با یکدیگر خلط شده و این شبهه بوجود می‌آید که هر باتری که دارای انرژی بیشتری است، دارای توان بیشتری هم هست. برای رفع این شبهه ابتدا باید تعریف دقیق انرژی و توان مطرح شود. سپس نسبت اختلاف این دو واژه توضیح داده می‌شود.

انرژی طبق تعریف برابر است با قابلیت انجام کار. به عبارت دیگر، سیستمی که دارای انرژی است، می‌تواند به میزان انرژی خود کار انجام دهد. بدیهی است […]