بایگانی تاریخ خورشیدی

پست‌های جدید

مبانی الکتروشیمی

//مبانی الکتروشیمی
­

معادلۀ پیوکرت چیست و چه کاربردی در صنایع باتریسازی دارد؟

ظرفیت باتری به نرخ دشارژی که باتری توسط آن دشارژ می‌شود وابسته است. هر چه نرخ دشارژ بالاتر باشد، ظرفیت باتری کمتر خواهد بود. این در حالی است که از لحاظ تئوری، ظرفیت واقعی باتری یک مقدار مشخص است

و نباید به نرخ دشارژ وابسته باشد. به همین دلیل برای آنکه نرخ دشارژ در تعیین ظرفیت باتری بی‌تأثیر باشد، باید باتری تحت جریانی کمتر از $C_{20}$ تخلیه شود. چنین تستی حداقل […]

انرژی یا توان؟

بعضاً مشاهده می‌شود تفاوت انرژی و توان با یکدیگر خلط شده و این شبهه بوجود می‌آید که هر باتری که دارای انرژی بیشتری است، دارای توان بیشتری هم هست. برای رفع این شبهه ابتدا باید تعریف دقیق انرژی و توان مطرح شود. سپس نسبت اختلاف این دو واژه توضیح داده می‌شود.

انرژی طبق تعریف برابر است با قابلیت انجام کار. به عبارت دیگر، سیستمی که دارای انرژی است، می‌تواند به میزان انرژی خود کار انجام دهد. بدیهی است […]

منظور از ظرفیت باتری چیست؟

ظرفیت یک باتری طبق تعریف برابر است با میزان شارژ در دسترس برحسب آمپر‌ساعت. آمپر واحد سنجش جریان الکتریکی بوده و برابر با میزان بار الکتریکی (برحسب کولن) است که در یک ثانیه از یک هادی عبور می‌کند. با این تعریف، ظرفیت باتری برابر است با:
$$Q=\int Idt $$
ظرفیت یک پیل یا باتری به میزان مواد فعالی که در آن قرار دارد بستگی دارد. برای اندازه‌گیری ظرفیت یک باتری آنرا تحت […]

باتری چیست؟

از لحاظ لغوی، باتری به وسیله‌ای گفته می‌شود که بتواند در خود مقدار معینی از انرژی را ذخیره کند و انرژی ذخیره‌شده از هر نوعی می‌تواند باشد. به‌عنوان مثال صخره‌ای که روی قله یک کوه قرار گرفته در حکم یک باتری است زیرا انرژی مکانیکی را به‌صورت انرژی پتانسیل در خود ذخیره کرده‌است. همچنین می‌توان به انرژی ذخیره شده در پیوندهای یک ماده شیمیایی اشاره کرد که با سوختن آن می‌توان […]